Figure 37: Eskimo Kin Terms

Eskimo Kin Terms

Previous Diagram | Next Diagram | Diagram List